Presentation

DAY – 1

Charmaine Quinland+Patrick Peters

Sean Moran+Tuula Jalasjaa

Miranda Ma

Shiyun Li

Yiannis Ziavras

DAY – 2

Chang Cai

Chaofeng Kang

Luc Lu

Bruce Jackson

Michael Liu

Patrick Peters

Phoebe Chen

DAY – 3

Arthur Tsang

Glen Wei

Ling Zhang

Richard Wang

Loeb Smith

Rong Wei (Rebecca)